Đoàn viên công đoàn Vụ Pháp chế tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đoàn viên công đoàn Vụ Pháp chế tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn

Đoàn viên công đoàn Vụ Pháp chế tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn Hoàn thiện thể chế để thúc đẩy sự phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân luôn là một nhiệm vụ trọng tâm được Đảng, Nhà nước và Bộ quan tâm thực hiện. Vì vậy, với Vụ Pháp chế - một đơn vị có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật, các đoàn viên công đoàn luôn ý thức được rằng: thực hiện tốt công tác “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp…
Tìm hiểu thêm ...