+ 84 (0) 932 714 468  |   Agrivivietnam@gmail.com

Blog Post

Thực hành canh tác thâm canh và bền vững trong nông nghiệp

Thực hành canh tác thâm canh và bền vững trong nông nghiệp

Thực hành canh tác thâm canh và bền vững trong nông nghiệp

Dân số toàn cầu ngày càng tăng và do đó, nhu cầu lương thực toàn cầu dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong 50 năm tới. Đặt ra những thách thức lớn đối với nông dân và tính bền vững của sản xuất lương thực và hệ sinh thái cũng như các dịch vụ mà họ cung cấp cho xã hội. Nông dân là những người quản lý các vùng đất có thể sử dụng trên toàn cầu và bằng cách sản xuất lương thực, họ định hình bề mặt Trái đất, điều này cũng sẽ tiếp tục trong những thập kỷ tới. Thực hành canh tác thâm canh và bền vững trong nông nghiệp

Để sản xuất đủ lượng lương thực, nhờ đó giảm đói và cải thiện dinh dưỡng, nông dân cần sử dụng các phương tiện hiện đại kỹ thuật canh tác

Chẳng hạn như máy móc hiện đại, đầu vào lớn hơn của phân bón, nước và thuốc trừ sâu, giống cây trồng mới và các công nghệ khác. Theo các phương pháp và công nghệ canh tác hiện đại, người nông dân cũng cần quan tâm đến việc tuân theo các nguyên tắc và phương thức canh tác bền vững.

Canh tác bền vững có nghĩa là sản xuất thực phẩm, chất xơ hoặc các sản phẩm động vật hoặc thực vật khác bằng cách sử dụng các kỹ thuật canh tác bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng, cộng đồng con người và phúc lợi động vật. Mục tiêu của canh tác bền vững là tối đa hóa lợi ích ròng mà xã hội nhận được từ việc sản xuất lương thực và chất xơ trong trang trại và từ các dịch vụ hệ sinh thái.

Điều này sẽ đòi hỏi tăng năng suất cây trồng, tăng hiệu quả sử dụng chất dinh dưỡng và nước, thực hành quản lý dựa trên sinh thái, sử dụng hợp lý thuốc trừ sâu và kháng sinh, và những thay đổi lớn trong một số thực hành sản xuất chăn nuôi.

Thực hành canh tác thâm canh và bền vững trong nông nghiệp

Nguyên tắc canh tác bền vững

Vấn đề trọng tâm mà nông nghiệp bền vững phải đối mặt là lý do sản xuất trang trại. Nông dân trồng trọt hoặc chăn nuôi để nuôi sống gia đình hoặc để bán và kiếm sống trong nền kinh tế thị trường ngày càng trở nên toàn cầu và cạnh tranh.

Vì vậy, làm thế nào nông dân có thể đạt được năng suất cao hơn và ổn định lương thực?

Rõ ràng, cần có những biện pháp khuyến khích thích hợp. Ngoài các phương thức canh tác, nông dân sẽ cần dựa vào nền tảng kiến thức sinh học và nông học về các phương thức canh tác mà họ có thể tìm thấy trong hệ thống quản lý trang trại AGRIVI, dưới dạng các nhiệm vụ.

Đối với hơn 100 loại cây trồng khác nhau, hệ thống sẽ hướng dẫn nông dân những việc cần làm trong một số mùa vụ. Sử dụng các công nghệ thâm dụng tri thức, chẳng hạn như hệ thống AGRIVI để theo dõi sản lượng cây trồng, giúp nông dân đưa ra quyết định đúng đắn ở cấp độ trang trại.

Nông dân là những người quản lý những vùng đất hiệu quả nhất trên Trái đất. Nông nghiệp bền vững đòi hỏi xã hội phải khen thưởng thích đáng cho chủ trang trại, nông dân và các nhà nông nghiệp khác vì đã sản xuất ra cả thực phẩm và dịch vụ hệ sinh thái, điều này sẽ rất quan trọng nếu chúng ta muốn đáp ứng nhu cầu cải thiện năng suất mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của môi trường hoặc sức khỏe cộng đồng.

Thực hiện theo các thực hành bền vững trong canh tác và sử dụng hệ thống AGRIVI.

Related Posts